Behandeling, wachttijd, AVG en klachtenregeling
 

Wat is psychoanalytische psychotherapie? 

Psychoanalytische psychotherapie is een gesprekstherapie. Patiënt en psychotherapeut hebben gesprekken met elkaar.

De frequentie van de gesprekken wordt bij aanvang samen vastgelegd maar is meestal op een- of tweewekelijkse basis. De werkwijze van de psychoanalytische psychotherapie is gebaseerd op de grondregel van de vrije associatie. De patiënt krijgt de opdracht om alles te vertellen wat in zijn/haar hoofd opkomt, wat hij/zij voelt, denkt en fantaseert. De psychotherapeut luistert en probeert samen met de patiënt stil te staan bij de diepere betekenissen van de klachten en symptomen. 

Naarmate de band tussen de therapeut en de patiënt verder ontwikkelt komen ook gevoelens aan de oppervlakte die moeilijk te bespreken zijn, omdat ze beladen zijn, of nog niet de vorm gevonden hebben van een duidelijke gedachte of betekenis. Vaak worden deze gevoelens voor het eerst ervaren binnen de relatie met de psychotherapeut. Deze kan dan door dieper in te gaan op deze emotionele lading een verband leggen met vroegere pijnlijke ervaringen.

Door die gezamenlijke beleving en overdenking kan de innerlijke ervaring verdiept worden. Het innerlijk van de patiënt wordt verrijkt en versterkt. Het einddoel van de psychoanalytische therapie is een vermindering van symptomen en klachten, en ook het verwerven van een grotere rijkdom, vrijheid en bewustzijn van voelen, denken en handelen. Een psychoanalytische psychotherapie richt zich op duurzame verandering, meer veerkracht en een sterker persoonlijk evenwicht

Wachttijd.

Er is een aanmeld stop op dit moment. (17-05-2023)


Als er geen aanmeldstop is, dan bedraagt de wachttijd voor de intake twee weken, na uw telefonische aanmelding of uw aanmelding per email. Er volgen dan drie intakegesprekken, een intakegesprek per twee weken. Daarna volgt het behandelplangesprek, waarin ik U mijn bevindingen voorleg en waarin ik aan U een voorstel voorleg over het doel, de werkwijze en frekwentie van de behandeling. Op dat moment heeft U ook de mogelijkheid om aan te geven of U met mij wilt verdergaan, of U voelt dat er hier iets gebeuren kan.

Klachten     

De mogelijkheid kan ontstaan dat U het niet eens bent met bepaalde zaken of dat U ontevreden bent, bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, of over de bejegening, of de rekening.
Als U klachten heeft, dan hoop ik dat U die in eerste instantie met mijzelf bespreekt. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Als dat niet lukt kunt u zich wenden tot de LVVP (www.lvvp.nl.) Deze landelijke beroepsvereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten kan U in contact brengen met een klachtenbemiddelaar, die als taak heeft de klacht te bemiddelen. Is de klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen via Postbus 13086, 3507 LB Utrecht. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.
Als BIG-geregistreerde val ik tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen door U gemeld worden bij het regionaal tuchtcollege (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl)

PRIVACYSTATEMENT W.H.M. VAN LIESHOUT

W. van Lieshout gevestigd te Arrien en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08196518, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe W.van Lieshout met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1.        Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie W. van Lieshout persoonsgegevens verwerkt:

a.         (potentiële) patiënten;

b.        bezoekers aan de praktijk van W. van Lieshout;

c.         bezoekers van www.wvanlieshout.nl;

d.        deelnemers aan bijeenkomsten van W. van Lieshout;

e.        sollicitanten;

f.          alle overige personen die met  W. van Lieshout contact opnemen of van wie  W. van Lieshout persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers

g.         

2.        Verwerking van persoonsgegevens

W. van Lieshout verwerkt persoonsgegevens die:

a.         een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.        met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c.         tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van W. van Lieshout zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

3.        Doeleinden verwerking

 W. van Lieshout verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.         het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.        het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.         het verbeteren van de praktijkwebsite www.wvanlieshout.nl; 

d.        het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 

4.        Rechtsgrond

W. van Lieshout verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.    toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.    uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c.    een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.    een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

5.             Verwerkers

W. van Lieshout kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van W. van Lieshout persoonsgegevens verwerken. W. van Lieshout sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

6.             Persoonsgegevens delen met derden

W. van Lieshout deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. W. van Lieshout deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

7.             Doorgifte buiten de EER

W. van Lieshout geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt W. van Lieshout ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

8.             Bewaren van gegevens

W. van Lieshout bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. W. van Lieshout hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.         medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.        (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.         gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d.        gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

e.        bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

9.             Wijzigingen privacystatement

W. van Lieshout kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van W. van Lieshout  gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

10.        Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht W. van Lieshout te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met W. van Lieshout door een e-mailbericht te sturen, w.v.lieshout@planet.nl.

 

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop  W. van Lieshout persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met W. van Lieshout door een e-mailbericht te sturen naar w.v.lieshout@planet.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).